Menu Sluiten

Statuten & reglement

Op deze pagina zijn de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging opgenomen ter inzage.
Wie enkel het huishoudelijk reglement wil raadplegen, gelieve naar beneden te scrollen naar de juiste sectie.

Actuele statuten van de vereniging

STATUTENWIJZIGING

Heden, zes februari tweeduizend twee,
verschenen voor mij, Mr Tsjeard Fokke Fokkema, notaris ter vestigingplaats de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten,

1. de heer Christoffel Marinus STOOP, geboren te Nuenen op achtentwintig augustus negentienhonderd zesendertig, wonende Kuifmeeshof 10 te 5672 VN Nuenen (Nationaal paspoort nummer: N36721991, uitgegeven te Nuenen op zes mei negentienhonderd zevenennegentig), gehuwd;

2. mevrouw Martina Johanna Wilhelmina BEKS, geboren te Nuenen op zestien maart negentienhonderd zes en veertig,  wonende Lijsterbesstraat 24 te 5671 AE, Nuenen (Identiteitskaart nummer: T80015984, uitgegeven te Nuenen op tien juli tweeduizend een), niet hertrouwd weduwe en geen geregistreerd partner en

3. de heer Johannes Petrus Adrianus Maria DONKERS, geboren te Nuenen op vijf juni negentienhonderd vijfenveertig, wonende Frederikstraat 18 te 5671 XH Nuenen (Nationaal paspoort nummer: N39924371 , uitgegeven te Nuenen op twintig juni negentienhonderd zevenennegentig), gehuwd;

ten deze handelende als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de KATHOLIEKE EHBO VERENIGING “ST. CLEMENS”, gevestigd te Nuenen, feitelijk gevestigd Lijsterbesstraat 24, 5671 AE Nuenen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant, te Eindhoven onder nummer 40235133 en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen, hierna te noemen: vereniging.

De comparanten verklaarden:

Op zeventien maart negentienhonderd veertig (17-03-1940) is de vereniging opgericht. De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd op zeventien maart negentienhonderd tachtig (17-03-1980), verleden voor D. van Liempt notaris te Eindhoven.

De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft op twee en twintig maart tweeduizend een (22-03-2001) met de vereiste meerderheid en met inachtneming van de overige statutaire voorschriften besloten de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen, van welke vergadering een uittreksel uit de notulen aan deze akte wordt gehecht.

Tevens blijkt uit voormelde statuten dat het lidmaatschap bij de Katholieke Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken te Utrecht zal worden opgezegd.

Voorts verklaarden de comparanten ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van de vereniging gewijzigd vast te stellen, zodat deze statuten mitsdien vanaf heden in hun geheel luiden als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam EHBO.vereniging “St. Clemens”. Zij is gevestigd in

de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.


DOEL

Artikel 2:

2.1: De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot  het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke, geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, zulks in de meest ruime zin.

2.2: Zij tracht dit doel te bereiken hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking met soortgelijke verenigingen of organisaties door:
a: het organiseren van cursussen EHBO en ongeval-preventie;
b: het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters.
c: een doelgericht propaganda.
En al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel belangrijk kan zijn

2.3: De vereniging kan na goedkeuring van de algemene ledenvergadering zich aansluiten bij een overkoepelende organisatie. Dit wordt geregeld in het huishoudelijk reglement.

 
DUUR

Artikel 3:

De duur van de vereniging geldt voor onbepaalde tijd.

 
LIDMAATSCHAP

Artikel 4:

4.1:    De vereniging kent:

          a: leden.

          b: jeugdleden.

          c: ereleden.

          d: donateurs/begunstigers.

a: Gewoon lid:

Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten na schriftelijke aanmeldingalle natuurlijke personen van zestien jaar en ouder, die het doel van de vereniging in artikel 2 van deze statuten beschreven, nastreven.

b: Jeugdleden

Zijn zij welke de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt en in het bezit zijn van een Jeugd EHBO diploma A en/of B en die aan activiteiten van de vereniging deelnemen.

c: Erelid:

Tot erelid kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. De benoeming geschiedt bij besluit van de algemene vergadering op voordracht van het bestuur.

d: Donateurs:

Donateurs kunnen zijn verenigingen, andere rechtspersonen dan wel organisaties en andere natuurlijke personen, die jaarlijks – dan wel eenmalig aan de vereniging een bijdrage(n) schenken.

4.2: Waar in deze statuten of krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden, worden daaronder zowel de jeugdleden, gewone leden als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.

4.3: Over toelating als lid beslist het bestuur.

4.4: Met toestemming van het bestuur kunnen personen beneden de leeftijd van zestien jaar worden toegelaten tot jeugdlid indien zij de opleiding tot het diploma jeugd A en/of jeugd B volgen of gevolgd hebben.

4.5: Voor de toelating van een minderjarige volgens de wet als gewoon lid of de toelating tot jeugdlid is tevens de schriftelijke toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.

 

Artikel 5:

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

 
Artikel 6:

6.1:    Het lidmaatschap eindigt:

a:       door de dood van het lid.

b:       door opzegging door het lid.

c:       door opzegging door de vereniging.

d:       door ontzetting.

6.2: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk voor een december van het lopende boekjaar geschieden. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging door het lid mogelijk:

a: Indien redelijkerwijs niet van het lid gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

b: Binnen vier weken nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn bezwaard, dan wel binnen vier weken nadat zulks aan een lid bekend is geworden of medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen.

c: Binnen vier weken nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

6.3:   

a: Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts schriftelijk voor een december van het lopende boekjaar geschieden.

b: Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.

6.4:

a: Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

b: De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt.

De betrokkene is bevoegd binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

c: De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

6.5:   

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

6.6:

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.

 
DONATEURS /BEGUNSTIGERS

Artikel 7:

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.

Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

 
GELDMIDDELEN

Artikel 8:

8.1: De inkomsten der vereniging bestaan uit contributies, entreegelden, donaties, subsidies, opbrengsten van de te ondernemen activiteiten en toevallige baten.

8.2: Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, geheel of gedeeltelijk, vrijstelling te verlenen van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage.

 
BESTUUR

Artikel 9:

9.1: Het bestuur bestaat uit tenminste vijf natuurlijke, meerderjarige personen. De bestuursleden worden benoemd, geschorst of ontslagen door de ledenvergadering. Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.

9.2: De benoeming van een bestuurslid geschiedt voor de duur van drie jaren.

9.3: Jaarlijks treedt een/derde gedeelte van het aantal bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster, met dien verstande dat de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en, bij cumulatie van de functie van secretaris en penningmeester, de vice-voorzitter, elk in een ander jaar aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

 Nieuwbenoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in.

9.4: De benoeming van bestuursleden kan geschieden uit een of meer bindende voordrachten (kandidaatstellingen.) .Tot het opmaken van zodanige voordrachten zijn bevoegd zowel bestuur als tien leden. De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenvergadering medegedeeld.

Een voordracht van tien of meer leden moet ten minstens drie dagen voor de betreffende ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

9.5: Bij een vacature in het bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 van dit artikel vermeld is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.

Zodra het aantal bestuursleden echter is gedaald tot drie, is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.

9.6: De voorzitter van het bestuur wordt door de ledenvergadering in functie gekozen. De overige bestuursleden verdelen onderling de functies van vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en lid/leden. Tevens kunnen vervangers aan worden gewezen voor de respectievelijke functies van secretaris en penningmeester.

9.7: De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur.

9.8: Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Een geldig besluit kan slechts genomen worden, wanneer meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Een bestuurslid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid doen uitbrengen.

De secretaris draagt er zorg voordat de genomen besluiten worden genotuleerd. Deze besluitenlijst wordt door het bestuur vastgesteld.

 
VERTEGENWOORDIGING EN BEVOEGDHEID

Artikel 10:

10.1:

a: Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur.

b: Het bestuur is, behoudens het in lid 1.c van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.

c: Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 1.b omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

10.2:

a: Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

b: De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

c: Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 
LEDENVERGADERINGEN

Artikel 11:

11.1: Ten minste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering).

11.2:  De agenda van de jaarvergadering bevat ten minste de volgende punten:

a:  eventuele verkiezing van bestuursleden;

b:  jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;

c:  rekening en verantwoording door het bestuur over het beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd.

d:  verslag van bevindingen kascommissie.

e:  benoeming kascommissie.

f:   vaststelling contributie.

g:   rondvraag.

11.3: De kascommissie moet bestaan uit ten minste twee leden, welke geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt daarna aan de ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

11.4:  Tevens worden in deze vergadering voorstellen behandeld welke door het bestuur zijn gedaan of door ten minste vijf leden (of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een ledenvergadering uit te brengen.

Laatstbedoelde voorstellen moeten tenminste tien dagen vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. Dit geldt ook voor de buitengewone ledenvergaderingen.

11.5:  Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt. Buitengewone ledenvergaderingen kunnen ook worden gehouden op verzoek van tenminste tien procent van de leden of zoveel minder als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in de ledenvergadering uit te brengen. Zodanig verzoek moet schriftelijk aan het bestuur worden gedaan onder opgave van de te behandelen onderwerpen.

Het bestuur is alsdan verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zodanige ledenvergaderingen zelf bijeen te roepen, doch uitsluitend ter behandeling van de onderwerpen in het verzoek vermeld.

11.6:  Tenzij geschorst, heeft ieder (jeugd) lid en donateur toegang tot de ledenvergadering en de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.

11.7:  Ieder lid heeft één stem, eventueel kan deze schriftelijk vooraf aan de vergadering bij het bestuur ingediend worden.

11.8:  Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht.

 
WIJZE VAN BIJEENROEPEN VAN LEDENVERGADERINGEN

Artikel 12:

12.1: De (jeugd) leden der vereniging worden tot alle ledenvergaderingen door het bestuur tenminste zeven dagen tevoren schriftelijk opgeroepen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De oproeping dient tevens de agenda der vergadering te vermelden.

12.2: Indien aan een verzoek, als bedoeld in het voorgaand artikel onder 5, binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of bij advertentie in een ter plaatse, waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dag -of weekblad of een adequate annoncering via de betreffende media.

12.3: Ingeval van statutenwijziging gelden bovendien de voorschriften vervat in artikel 15.

 
ORDE VAN VERGADERING

Artikel 13:

13.1: De ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur en bij zijn afwezigheid door een der overige bestuursleden.

13.2:  Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen, behoudens schorsing/ontslag van een bestuurslid dat met een meerderheid dient te geschieden conform het hierna in artikel 15 bepaalde.

13.3:  Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

13.4:  Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de ledenvergadering anders besluit.

13.5:  Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.

13.6:  Van het verhandelde in alle ledenvergaderingen worden door de secretaris van het bestuur notulen gehouden.

 
VERENIGINGSJAAR

Artikel 14:

Het verenigingsjaar / boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 
STATUTENWIJZIGING

Artikel 15:

15.1: Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal der uitgebrachte geldige stemmen.

15.2:  Op de agenda van de betreffende vergadering moet zijn vermeld, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.

15.3:  Zij, die de oproeping voor die vergadering hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

15.4:  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

15.5:  De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

 
ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 16:

16.1: De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het artikel 15 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat thans een meerderheid is vereist van tenminste vier/vijfde der geldig uitgebrachte stemmen.

16.2: Indien op de eerste algemene vergadering minder dan twee/derde van het ledenaantal aanwezig is, kan het voorstel tot ontbinding niet worden behandeld, doch dient binnen veertien dagen na deze bijeenkomst een  nieuwe vergadering te worden gehouden. Ongeacht het dan aanwezige aantal leden wordt over het voorstel tot ontbinding gestemd.

16.3: Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo vastgesteld bij besluit van de ledenvergadering. Tevens wijst de  ledenvergadering de vereffenaars aan.

16.4: Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot  vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden .in “liquidatie”.

16.5: De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet (n) van de beëindiging opgave aan het in lid 5 van artikel 15 vermelde register.

16.6:  De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 
REGLEMENTEN

Artikel 17:

17.1: De ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarin huishoudelijke zaken en andere onderwerpen worden geregeld, welke niet in de statuten zijn vervat of welke een nadere regeling behoeven.

17.2: Zodanige reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten.

17.3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 3 van overeenkomstige toepassing.

 
SLOTBEPALING

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, of bij geschillen omtrent de uitleg van de daarin voorkomende bepalingen, beslist het bestuur.
De comparanten zijn mij, notaris bekend. De wettelijk verplichte identificatie heeft op de voorgeschreven wijze plaatsgehad.
WAARVAN AKTE is verleden te Nuenen op de datum in het hoofd van deze akte gemeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

Huishoudelijk reglement van de vereniging

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

EHBO-vereniging Nuenen c.a.


DOEL EN MIDDELEN

Artikel l:

De organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding is in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de inrichting van de cursussen en de voortgezette opleiding, de voorschriften en richtlijnen van ‘Het Oranje Kruis’.

Artikel 2:

Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken en aanstellen van een docentarts en instructeurs en lotussen voor de cursussen en de voortgezette opleidingen. Deze worden door het bestuur vastgelegd en uit de kas van de vereniging betaald.

Artikel 3:

Het bestuur is bevoegd tot het aantrekken van personen en/of het instellen van commissies en deze tijdelijk te belasten met bijzondere opdrachten.

Artikel 4:

Het bestuur is belast met de aankoop van en het beheer over de les en instructiematerialen, welke eigendom zijn van de vereniging. Het bestuur draagt zorg voor de aankoop en de verstrekking aan de cursisten van de verplichte leermiddelen.

De verplichte leermiddelen dienen tenminste te bestaan uit de door ‘Het Oranje Kruis’ voorgeschreven leermiddelen. Het bestuur is bevoegd andere, ter zake dienende leermiddelen voor te schrijven. De leermiddelen worden tegen betaling van de kosten, al dan niet begrepen, in de totale cursuskosten eigendom van de cursist.

LEDEN

Artikel 5:

De vereniging onderscheidt de volgende categorieën leden:

a: gewone leden;

b. ereleden;

c. jeugdleden;

d. sympathisanten;

e: donateurs / begunstigers.

 
a. Gewone leden:

Gewone leden van de vereniging zijn zij, die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en in het bezit zijn van een geldig Eenheidsdiploma EHBO. De aanmelding als lid van de vereniging geschiedt schriftelijk op de daarvoor ontwikkelde formulieren aan het secretariaat van de vereniging. De aanmelding dient door een natuurlijke persoon ondertekend te zijn Bij minderjarige moeten de ouders of voogd mede ondertekenen.

Adreswijzigingen dienen terstond aan het secretariaat worden bekend gemaakt.

b. Ereleden:

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en door de algemene ledenvergadering, op voordracht van het bestuur als zodanig zijn benoemd.

c. Jeugdleden:

Zijn zij welke de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt in het bezit zijn van een geldig Jeugd EHBO-diploma en die aan activiteiten van de vereniging deelnemen.

d. Sympathisanten:

Zijn natuurlijke personen die wel lid zijn van de vereniging, welke niet in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma.

e. Donateurs /begunstigers:

Donateurs kunnen zijn, verenigingen, andere rechtspersonen dan wel soortgelijke organisaties en natuurlijke personen die jaarlijks -dan wel eenmalig -aan de vereniging (een) bijdrage (n) schenken.

Artikel 6:

Gewone leden zijn verplicht, overeenkomstig de voorschriften van ‘Het Oranje Kruis’ tenminste het vereiste aantal oefenlessen bij te wonen. Zij dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het geldig houden van hun diploma. Het aanvragen van verlenging geschiedt door het bestuur.

Artikel 7:

Door het lidmaatschap van de vereniging verplichten alle leden zich naar goed vermogen het doel van de vereniging na te streven en aan de middelen tot bevordering van dit doel mee te werken.

 Artikel 8:

De jeugdleden vormen een onderafdeling van de vereniging. Een der bestuursleden dient als ‘coördinator’ Jeugd EHBO de belangen van de jeugdleden te behartigen. Dit houdt in het organiseren van Jeugd EHBO cursussen, oefenlessen en andere werkzaamheden ten behoeve van de Jeugd EHBO. Het bestuur kan op voordracht van de ‘coördinator’ Jeugd EHBO dan wel als bestuur leden van de vereniging benoemen, welke de belangen van de Jeugd EHBO mede gestalte geven, overeenkomstig de statuten en nader te noemen regelen en artikelen van het huishoudelijk reglement. Er zullen per jaar een nader te bepalen aantal oefenlessen worden gehouden, teneinde de kennis van EHBO volgens het getuigschrift te continueren en zo mogelijk uit te breiden.

Artikel 9:

De kosten, verbonden aan het volgen van de opleiding voor het EHBO diploma, worden voor de aanvang van een cursus door het bestuur vastgesteld. In dit bedrag kunnen de kosten voor contributie mede begrepen zijn. De deelnemers aan een cursus zijn verplicht, de vastgestelde lesavonden bij te wonen. Indien een cursist de wens te kennen heeft gegeven de opleiding voortijdig te beëindigen, is deze desalniettemin verplicht de kosten van de opleiding, indien deze nog niet geheel mochten zijn voldaan, onmiddellijk te voldoen, tenzij het bestuur beslist, dat er geldige redenen zijn, ontheffing van deze verplichting te verlenen.

BESTUUR

Artikel 10:

De voorzitter leidt de vergaderingen en draagt zorg dat de genomen besluiten worden uitgevoerd. Bij tijdelijke ontstentenis van de voorzitter treedt de vicevoorzitter op als plaatsvervanger. Bij ontstentenis van beide of op verzoek van een van beide, wijzen de overige bestuursleden een plaatsvervangende voorzitter aan.

Artikel 11:

De secretaris voert de correspondentie en zorgt voor de notulering van de vergaderingen. Hij/zij is voorts belast met de ledenadministratie, het opstellen en indienen van het jaarverslag en het beheer van het (digitale) archief.

Artikel 12:

De penningmeester is belast met het innen en betalen van de gelden, hij voert het beheer over de geldmiddelen en houdt boek van alle inkomsten en uitgaven. Hij voert voorts alle correspondentie die verbandhoudt met het financieel beheer. Hij zorgt voor inning der contributie. Hij is verplicht, zo dikwijls dit verlangd wordt, van zijn administratie aan het bestuur inzage te verstrekken. Hij is persoonlijk verantwoordelijk voor alle onder zijn beheer zijnde gelden van de vereniging. Hij zorgt voor samenstelling van het financieel verslag over het afgelopen verenigingsjaar en het opstellen van een begroting m.b.t. inkomsten en uitgaven voor het eerst volgende verenigingsjaar.

Artikel 13:

De overige bestuursleden kunnen door het bestuur met bijzondere opdrachten worden belast.

Artikel 14:

Het bestuur vergadert tenminste drie maal per jaar en bovendien zo dikwijls als volgens het oordeel van het dagelijks bestuur de belangen van de vereniging dit nodig achten.

STEMMEN

Artikel 15:

Het verlenen van erefuncties kan bij acclamatie worden goedgekeurd. Onder acclamatie wordt verstaan, dat de vergadering door handgeklap of anderszins duidelijk te kennen geeft, zulks ter beoordeling van de voorzitter, in te stemmen met het voorstel dat aan de orde is. Indien echter een of meerdere leden onmiddellijk na het constateren door de voorzitter, dat een voorstel bij acclamatie is aanvaard, de wens te kennen geven alsnog een stemming te doen houden, is het voorstel niet bij acclamatie aanvaard en wordt alsnog tot stemming overgegaan.

WEDSTRIJDGROEPEN

Artikel 16:

Op voordracht van het bestuur wordt deelgenomen aan wedstrijden. Van deze leden wordt verwacht dat zij zich met volle overgave zullen inzetten voor het EHBO-werk, om zodoende tot goede resultaten te komen, met het oogmerk de vereniging op een nog hoger peil te brengen. De financiële lasten, die de wedstrijden voor de deelnemers meebrengen zullen voor zover mogelijk uit de kas van de vereniging worden betaald.

Artikel 17:

Ten behoeve van de vertegenwoordiging van de vereniging op regionale en landelijke bijeenkomsten, bij EHBO-wedstrijden en bij demonstraties, kunnen door het bestuur afgevaardigden worden aangewezen. De daaraan verbonden reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de vereniging.

VERBANDPOSTEN, MATERIALEN EN HULPVERLENING

Artikel 18:

Door de vereniging worden, voor zover dit mogelijk en verantwoord is, in het gebied van de vereniging op daartoe geschikte plaatsen verbandposten ingericht. Deze verbandposten worden bij voorkeur gevestigd ten huize van leden van de vereniging, die regelmatig of doorlopend bereikbaar zijn. Het bestuur is bevoegd regels voor de vestiging, het beheer over en het gebruik van de verbandposten vast te stellen.

Artikel 19:

Het bestuur is bevoegd een lid van het bestuur te benoemen tot coördinator van materialen en/of hulpverlening en te belasten met het toezicht op en het beheer over de verbandposten en materialen, alsmede de organisatie van, en het toezicht op, de hulpverlening. Het bestuur is bevoegd leden van de vereniging aan te trekken, die de coördinator van materialen en hulpverlening in de uitoefening van zijn/haar functie bijstaan.

Artikel 19 A:

Ieder gediplomeerd lid van de vereniging wordt gevraagd om per kalenderjaar minimaal 15 uren hulp te verlenen bij evenementen of zich minimaal 15 uur in te zetten voor de vereniging op een andere wijze. Indien men hieraan gevolg geeft, wordt korting verleend op het contributiebedrag. Geeft men gedeeltelijk gevolg aan deze verplichting dan wordt naar rato korting verleend op het contributiebedrag.

De contributie en de korting op het contributiebedrag worden ieder jaar vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Artikel 19 B:

Uitzondering op Artikel 19 A behoeft goedkeuring van het bestuur.

Artikel 20:

Leden van de vereniging bij wie een verbandpost is ingericht, dienen zorg te dragen voor de bij hen geplaatste materialen, en dragen er zorg voor dat de verbandtrommel en/of verbandtas steeds compleet gevuld wordt vanuit het depot van het materiaalbeheer, volgens door het bestuur vast te stellen inhoudsopgave.

Artikel 21:

De inhoud van de verbandposten mag uitsluitend gebruikt worden voor het verlenen van eerste hulp bij ongelukken. Door de hulpverlener wordt van elke hulpverlening een hulpverleningsformulier ingevuld, voor zover dit mogelijk is, en bij het bestuur ingeleverd.

Artikel 22:

Verenigingen en instellingen kunnen een beroep doen op de EHBO-vereniging voor het verlenen van preventieve en/of actieve hulpverlening, alsmede het verzorgen van bijzondere bijeenkomsten, overeenkomstig het doel van de vereniging gesteld in artikel 2 van de statuten. Hiertoe kunnen o.a. de gemaakte kosten voor verband en hulpmiddelen in rekening worden gebracht. Hiertoe zal jaarlijks door het bestuur een besluit worden genomen. De helpers en helpsters ontvangen ter zake van hulpverlening in principe geen vergoeding.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 23:

De vereniging is aangesloten bij de Vereniging EHBO Noord-Brabant.

Artikel 24:

Het verenigingsjaar loopt gelijk met kalenderjaar.

Artikel 25:

Wijzigen van dit reglement kan alleen geschieden in een algemene vergadering, indien de desbetreffende voorstellen in de oproepingsbrief zijn vermeld. Een zodanige oproepingsbrief moet tenminste zeven dagen voor deze vergadering aan de leden worden toegezonden.

Artikel 25A: 

Daar waar in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement sprake is van schriftelijke oproeping van (jeugd)leden van de vereniging, kan dit door versturing per post of digitaal per mail.

Artikel 26:

In gevallen van geschil omtrent de uitleg van de bepalingen van dit reglement en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Artikel 27:

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking zodra daarop de goedkeuring van de algemene vergadering is verkregen.

ONTBINDING

Artikel 28:

Bij ontbinding van de vereniging wordt een eventueel batig saldo beschikbaar gesteld aan een alsdan te bepalen vereniging of instelling, die hetzelfde doel nastreeft zoals in de statuten in Artikel 2 wordt genoemd.

Dit reglement werd aan de Algemene Ledenvergadering, van 29 maart 2017, ter goedkeuring voorgelegd, overeenkomstig artikel 27 van dit reglement.

 Nuenen …

 Dhr. R.H.G. Martens Voorzitter / Secretaris a.i.